Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/1-6-2016 «Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ 95 Α) – Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχόμενου ακινήτου»

sima_sesse                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27η

 

              Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016

              Αριθμ. πρωτ. 304

 

                                        Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση  : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα  : 210-3307450,60,70,80,90

FAX           : 210-3848335

E-mail       : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ 95 Α) – Προσδιορισμός εμπορικής αξίας κατασχόμενου ακινήτου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Π.Δ. 59/2016 (ΦΕΚ 95/27-5-2016 τευχ. Α), με τίτλο «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας», του οποίου η ισχύς (σύμφωνα και με το άρθρ. 4 αυτού) αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016.

Ειδικώτερα:

Αρμόδιος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ορίζεται ο δικαστικός επιμελητής, που προσλαμβάνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του πιστοποιημένου εκτιμητή, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής συντάσσει εγγράφως, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, την εκτίμησή του σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, τηρώντας παράλληλα τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η αμοιβή για τη διενέργεια της εκτίμησης καθορίζεται ελεύθερα μετά την έγγραφη ανάθεση του έργου και καταβάλλεται από τον επισπεύδοντα την αναγκαστική εκτέλεση, βαρύνοντας ωστόσο τελικώς τον καθ’ ου η εκτέλεση.-

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το Π.Δ.59/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)