Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 35η/22-8-2017 «Διαβίβαση εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35η

         Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

         Αριθμ. Πρωτ.397

                                         Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.34/9.8.2017 εγκυκλίου μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε, μεταξύ άλλων, το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1722629/ΝΔ1249/03.08.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1723634/NΔ 1331/17.08.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 34186/31.7.2017 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, η οποία αφορά στα ακίνητα α) του Δήμου Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) της Κοινότητας Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και δ) της Κοινότητας Σταμάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Σταμάτας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Με την από 16.8.2017 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Β’ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εξεδόθη επί της από 11.8.2017 Αίτησης Αναστολής του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής κατά της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης αυτής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσας ενώπιόν της Αίτησης Αναστολής.

Κατόπιν τούτων:

1. Επανέρχεται η κατά το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν με περιεχόμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών και γι’ αυτά ισχύει η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητας. Ομοίως επανέρχεται σε ισχύ η απαγόρευση της παρ.3 του ίδιου άρθρου.

2. Επανέρχεται η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα.

3.  Για τη μεταγραφή και εν γένει καταχώριση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων για τις παραπάνω περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνα, επανέρχονται όλες οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν.2308/1995, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια διάταξη.

                                                    Με τιμή

                                                 Ο Πρόεδρος

                                            Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)