Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.391/30-5-2024 - Αλλαγή προτύπου κωδικών πληρωμής e - ΕΦΚΑ όσον αφορά την πληρωμή του τέλους δημοσίευσης/ανάρτησης των πλειστηριασμών

sima_sesse                                ΕΚΤΑΚΤΗ

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Αθήνα, 30 Μαΐου 2024

            Αριθμ. πρωτ. 391

                                           Προς

                                                                                            Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή προτύπου κωδικών πληρωμής e - ΕΦΚΑ όσον αφορά την πληρωμή του τέλους δημοσίευσης/ανάρτησης των πλειστηριασμών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ.644700/01.05.2024 έγγραφο από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, που μας κοινοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 28.05.2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα: «Αλλαγή προτύπου κωδικών πληρωμής».

Επιγραμματικά, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν υποδείξεως της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο κατατίθενται τα προβλεπόμενα από τη παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.Δ.4114/1960 (Φ.Ε.Κ.164Α/09.10.1960) τέλη δημοσίευσης / ανάρτησης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν / επικυρώθηκαν με την υπ’ αρ.157/ΣΥΝ.14/06.04.2023 απόφαση του Δ.Σ. του eΕΦΚΑ, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε αναβάθμιση / τροποποίηση του λογισμικού της εφαρμογής της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-ΕΦΚΑ ως προς τη διαχείριση των πληρωμών του τέλους δημοσίευσης / ανάρτησης.

Συγκεκριμένα, θα αλλάξει η μεθοδολογία δημιουργίας κωδικών πληρωμής με την κατάργηση του τρέχοντος προτύπου παραγωγής κωδικών RI17 (κωδικοί χωρίς RF) και την υιοθέτηση του σύγχρονου προτύπου παραγωγής κωδικών RI18 (κωδικοί που αρχίζουν με RF). Η αναβάθμιση / τροποποίηση της εφαρμογής θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 03/06/2024.

Στο εν θέματι έγγραφό του ο e-ΕΦΚΑ συστήνει και προγραμματίζει τα ακόλουθα:

«α) Όσοι συναλλασσόμενοι δεν θα έχουν εξοφλήσει μέχρι την Πέμπτη 30/05/2024 τα οριστικοποιημένα κείμενα τους, παρακαλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους το αργότερο μέχρι τη λήξη των τραπεζικών εργασιών την Πέμπτη 30/05/2024, προκειμένου να έχει «εκκαθαριστεί» η πληρωμή τους (υλοποιηθεί η μεταβίβαση των χρημάτων στο τραπεζικό λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ) το αργότερο την Παρασκευή 31/05/2024 (τελευταία τραπεζική εργάσιμη ημέρα αποδοχής από τις τράπεζες εντύπων πληρωμής με το παλαιό πρότυπο έκδοσης κωδικών).

[Σημείωση: η ανάρτηση των κειμένων γίνεται αυτόματα μόλις ενημερωθεί η εφαρμογή της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-ΕΦΚΑ από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταφοράς χρημάτων (εξόφληση) στον τραπεζικό λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ.

Σημαντική διευκρίνηση: ως ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της μεταφοράς χρημάτων (εξόφληση), θεωρείται η ημερομηνία στην οποία η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, όπου τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του e-ΕΦΚΑ, βεβαιώσει ότι πίστωσε (ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση) το αντίτιμο της ανάρτησης στον τραπεζικό λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως του πότε ο συναλλασσόμενος έδωσε την εντολή μεταφοράς των χρημάτων.]

β) Το συναλλασσόμενο κοινό θα πρέπει να λάβει γνώση ότι στο τραπεζικό σύστημα, ο γενικός κανόνας εξυπηρέτησης των εντολών πληρωμής είναι η υλοποίηση τους την επόμενη τραπεζική εργάσιμη ημέρα, η οποία ανάλογα με την Τράπεζα ερμηνεύεται είτε ημερολογιακά, είτε σύμφωνα με το κύκλο των τραπεζικών εργασιών (από τη λήξη της προηγούμενης  έως  τη  λήξη  της  τρέχουσας  τραπεζικής  εργάσιμης  ημέρας).

Οποιαδήποτε εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αφορά την πολιτική εξυπηρέτησης και / ή τιμολόγησης πελατών, που εφαρμόζει η κάθε Τράπεζα. Συνεπώς, αν η Τράπεζα, στην οποία δίνεται η εντολή μεταβίβασης χρημάτων, του συναλλασσόμενου ασκεί πολιτική αυθημερόν εκκαθάρισης (αυθημερόν μεταφοράς χρημάτων), τότε ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κωδικό πληρωμής εκδοθέντα σύμφωνα με το παλαιό πρότυπο (χωρίς RF) για εντολές πληρωμής δοθέντες μέχρι και τη Κυριακή 02/06/2024. Σε αντίθετη περίπτωση και ειδικά μετά το κλείσιμο των τραπεζικών υποκαταστημάτων τη Παρασκευή 31/05/2024, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να θεωρεί ως δεδομένο ότι οποιαδήποτε εντολή πληρωμής το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 31/05/2024 (ειδικά μετά το κλείσιμο των τραπεζικών υποκαταστημάτων) έως και Κυριακής 02/06/2024, θα πρέπει να δοθεί με τη χρήση κωδικού πληρωμής σύμφωνα με το νέο πρότυπο έκδοσης κωδικών (κωδικοί που ξεκινούν με RF), καθώς η εντολή πληρωμής θα εκκαθαριστεί / υλοποιηθεί τη Δευτέρα 03/06/2024. (Σημείωση: για περαιτέρω πληροφορίες, οι συναλλασσόμενοι, παρακαλούνται, όπως απευθυνθούν στις Τράπεζες τους).

γ) Προκειμένου λοιπόν να μην διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnimk.gr) του e-ΕΦΚΑ και να μπορούν να διενεργηθούν πληρωμές το Σαββατοκύριακο 01/06/2024 02/06/2024, από τη λήξη των τραπεζικών εργασιών τη Πέμπτη 30/05/2024 (που οι Τράπεζες θα αρχίσουν σταδιακά να μην αποδέχονται πληρωμές με τη χρήση των «παλαιών» χωρίς RF κωδικών πληρωμής) και έως την έναρξη των τραπεζικών εργασιών τη Δευτέρα 03/06/2024 (που οι Τράπεζες θα αποδέχονται πληρωμές αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των «νέων» με RF κωδικών πληρωμής), η ιστοσελίδα πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-ΕΦΚΑ θα εκδίδει έντυπα πληρωμής στα οποία θα αναγράφονται δύο (2) κωδικοί πληρωμής: ένας (1) με το παλαιό πρότυπο έκδοσης κωδικών πληρωμής (χωρίς RF) και ένας (1) με το νέο πρότυπο έκδοσης κωδικών πληρωμής (με RF).

δ) Επειδή όλες οι Τράπεζες χρησιμοποιούν μόνο ένα πρότυπο κωδικών πληρωμής (ποτέ και τα δύο πρότυπα ταυτόχρονα) για τη λήψη εντολών πληρωμής, η Τράπεζα του εκδίδοντος την εντολή πληρωμής συναλλασσόμενου θα αποδεχτεί εντολή με τη χρήση μόνο του ενός εκ των δύο εκδοθέντων κωδικών πληρωμής απορρίπτοντας αυτόματα οποιαδήποτε εντολή με τη χρήση του άλλου κωδικού. Αυτό διασφαλίζει ότι ο συναλλασσόμενος δεν θα μπορεί να υλοποιήσει δύο ταυτόχρονες πληρωμές με τη χρήση και των δύο κωδικών πληρωμής. (Προσοχή: αυτή η διευκρίνηση αφορά απόπειρα «ταυτόχρονης» πληρωμής από την ίδια Τράπεζα με τη χρήση και των δύο κωδικών πληρωμής. Χρήση και των δύο κωδικών πληρωμής από διαφορετικές Τράπεζες και / ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, δεν αποκλείει την αποδοχή και των δύο πληρωμών.)

ε) Σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο, πραγματοποιηθεί πολλαπλή πληρωμή του τέλους ανάρτησης, ο συναλλασσόμενος χρήστης της εφαρμογής θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για επιστροφή οποιουδήποτε επιπλέον καταβληθέντος ποσού σύμφωνα με τίς κείμενες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

στ) Από τη Δευτέρα 03/06/2024, θα ισχύουν μόνο οι εκδοθέντες κωδικοί πληρωμής σύμφωνα με το νέο πρότυπο RI18 (κωδικοί, που θα αρχίζουν με RF). Οποιαδήποτε πληρωμή με τη χρήση εκδοθέντων κωδικών πληρωμής σύμφωνα με παλαιότερο πρότυπο θα απορρίπτεται αυτόματα.

ζ) Όσοι συναλλασσόμενοι δεν έχουν εξοφλήσει οριστικοποιημένα κείμενα μέχρι τη Κυριακή 02/06/2024, θα μπορούν από τη Δευτέρα 03/06/2024 να κατεβάσουν και / ή να εκτυπώσουν τα νέα έντυπα πληρωμής με τους νέους κωδικούς πληρωμής, που θα έχουν δημιουργηθεί αυτόματα από την εφαρμογή της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-ΕΦΚΑ.

η) Για όσους συναλλασσόμενους δεν έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι την Πέμπτη 30/05/2024, συνίσταται, αν δεν είναι επιτακτικά αναγκαίο, να εξοφλήσουν το τέλος ανάρτησης με τη χρήση του νέου κωδικού πληρωμής (κωδικός με RF) από τη Δευτέρα 03/06/2024».

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)