Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.450/15-11-2021 - Απόφαση Ε.2206/2021 Α.Α.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ.58 παρ.3 Κ.Ε.Δ.Ε. (Άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών για απαιτήσεις Δημοσίου)

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 450

                                       ΠΡΟΣ

                                       Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                       της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ε. 2206/2021 Α.Α.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 58 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ υπ’ αριθμ. Ε. 2206/5-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4), με τίτλο «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου)». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, βάσει του άρθρ. 37 παρ. 5 του Ν. 4818/2021, επανήλθε σε ισχύ από 1-7-2021 και εφεξής η διάταξη του άρθρ. 58 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει την άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του  που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών. Κατ’ εξαίρεση μόνο, στις πτωχευτικές διαδικασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020, δεν εφαρμόζεται η διάταξη αυτή μέχρι η απαίτηση του Δημοσίου να γίνει τελεσίδικη (βλ. και Απόφαση Ε. 2192/2021, Κεφ. 8.β.).

 Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)