Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/18-1-2017 «Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5η

     Αθήνα,  18 Ιανουαρίου 2017

     Αρ. Πρωτ. 20

                                                 Προς όλους τους

                                                 Συμβολαιογράφους της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

Fax          : 210 384 8335

E-Mail       : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σάς αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. οικ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ 4330/2016 Τεύχος Β) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017» για να λάβετε γνώση.

Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης υπάγονται  οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης. (άρθρο 1α)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 1,2,3) η  βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το ποσό όπως αυτό κατ' έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του οικείου φορολογικού έτους δια του δώδεκα.

Το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών. Τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους (άρθρο 2 παρ. 13,14).-

 

                                           Με τιμή

                                       Ο Πρόεδρος

                                  Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)