Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/27-2-2019 «Σεμινάριο στο Βουκουρέστι στις 21 & 22 Μαρτίου 2019»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6η

        Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019

        Αριθμ. Πρωτ. 75

                          Προς

                          όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                            της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτ. Καραστάθη (22210-24100)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης–εκπαίδευσης για τους συμβολαιογράφους «Η Ευρώπη για τους Συμβολαιογράφους – Οι Συμβολαιογράφοι για την Ευρώπη ΙΙΙ» (The "Europe for NotariesNotaries for Europe" Training ΙΙΙ 2018-2020), η Ελληνική Συμβολαιογραφία συμμετέχει μαζί με τη Ρουμανική Συμβολαιογραφία καθώς και συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στα σεμινάρια που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα E-Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και θα διοργανωθούν στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 21 και 22 Μαρτίου  2019  στον σύγχρονο συνεδριακό χώρο “Auditorium Pallady”.

 Το σεμινάριο της 21ης Μαρτίου 2019 θα επικεντρωθεί στην Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης  Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενώ στο σεμινάριο της 22ας Μαρτίου 2019 θα εξετασθούν: α) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103) και β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104).

 Στα ανωτέρω σεμινάρια θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική, γαλλική και ρουμανική γλώσσα και δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής σ’ αυτά. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://docs.google.com/forms/d/1x8FS0bdUPKdwHVO225esNH4AK2ucXjeI9kqseYhO13Y/edit τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Το κόστος μετάβασης / επιστροφής και διαμονής στο Βουκουρέστι βαρύνει τον κάθε συμμετέχοντα.

 Σας αποστέλλονται συνημμένα: α) η Οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, β) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (ΕΕ 2016/1103), γ) ο Κανονισμός σχετικά με ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων (ΕΕ 2016/1104), καθώς και δ) το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο σεμιναρίων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)