Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.72/15-2-17 - Σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. πριν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

sima_sesse                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

       Αριθμ. πρωτ. 72

                                                      Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. πριν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

 

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

          Εν όψει της πρώτης μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α. και ενώ βρισκόμαστε σε διαδικασία διερεύνησης τρόπων δικαστικής αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών από την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/2016 (λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας), σάς αποστέλλουμε –όπως και άλλοι επαγγελματικοί φορείς– το παρακάτω σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. πριν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών:

 

 

Αθήνα, …/…/2017

Προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ………………………………………, ασφαλισμένος/η στον Ε.Φ.Κ.Α., με ΑΜΚΑ ………………., με την παρούσα δηλώνω ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μού κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε καταβολή εκ μέρους μου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

 

Ο/Η Δηλών/ούσα

 

   Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω δήλωση επιφύλαξης πρέπει να κοινοποιηθεί στο Γραφείο ΕΦ.Κ.Α. (Σωκράτους 53, Αθήνα 10431 – πρώην Ταμείο Νομικών), πριν την πρώτη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επί αποδείξει, για να παράγει τα οποιαδήποτε έννομα αποτελέσματά της. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί στο πρωτόκολλου του ως άνω Γραφείου.

    Άμεσα, μετά από συνεδρίαση των πρωτοβαθμίων συλλογικών μας οργάνων και της Συντονιστικής Επιτροπής, θα σάς ενημερώσουμε για τις μετέπειτα νομικές μας ενέργειες προς υπεράσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας