Επικαιροποιημένο (11-1-2016) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.

Επικαιροποιημένο (στις 11-1-2016) ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.
προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
 

Κλάδος Υγείας : καταργήθηκε 11.11.2013  και  εντάχθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης: καταργήθηκε  31.08.2015 και εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.

 

Οι συμβολαιογράφοι (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) είναι πλέον ασφαλισμένοι στο

Ε.Τ.Ε.Α. και θα διέπονται από τις διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.

 

Διευθυντής στον Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων τοποθετήθηκε ο κ.Δημήτριος Σιμάτος,

ενώ το Λογιστήριο ανέλαβε ο κ.Γεώργιος Πετειναράκης με την κ.Βασιλική Χριστοπούλου.

 

Με τον Ν.4337/2015 καταργήθηκε η δυνατότητα για υπαγωγή σε κατώτερη

ασφαλιστική κατηγορία.