Αρ.Πρωτ.:1017/23-12-2016. Θέμα: Κοινοποίηση του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 240/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 23-12-2016

       Αριθμ.πρωτ.1017

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Κοινοποίηση νόμου.

 

Σας διαβιβάζουμε το Ν.4446/2016 (ΦΕΚΑ’240/23-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν.4270/2014και λοιπές διατάξεις».

 Εφιστούμε την προσοχή σας στα άρθρα 42 [αλλαγές στα ένσημα ΤΑΧΔΙΚ], 49 [τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων] και 99 παρ.5 [αναστολή του φόρου υπεραξίας].  
 

                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                  Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4446/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)