Αρ.Πρωτ.:11/4-1-2024. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ για τη λειτουργία πλατφόρμας "Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου"»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 4-1-2024

        Αριθμ.πρωτ.11

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Κοινοποίηση ΚΥΑ για τη λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος

                       Ακινήτου»

 

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ τ.Β’ 2/3-1-2024, στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ.109 ΕΞ 2024 ΚΥΑ «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων.» (Β’ 1396).

Διευκρινίζουμε ότι προς το παρόν η εφαρμογή είναι πιλοτική και όχι υποχρεωτική και αφορά ακίνητα κτηματολογίου στον φορέα και μόνο αγοραπωλησίες.

 

                                       Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)