Αριθ.Πρωτ.:398α/22-4-05. Θέμα:«Δικαιώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 22.4.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.Πρωτ.398α

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαιώματα Χρηματοδοτικών μισθώσεων

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 18-04-2005 έκρινε ότι τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττονται στα πλαίσια σύνταξης χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι περιορισμένα αναλογικά και ως εκ τούτου υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 115 και 117 του Κώδικα Συμβολαιογράφων ανάλογα.
Θα πρέπει συνεπώς εφεξής, αφενός μεν όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Κώδικα Συμβολαιογράφων να χορηγείται προηγουμένως άδεια για τη σύνταξη της πράξης και τα δικαιώματα να αποδίδονται στο Σύλλογο όπως ορίζουν τα άρθρα 114 και 116 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, αφετέρου δε όταν συμβαλλόμενο μέρος είναι πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 117 να αποδίδονται στο Σύλλογο το 68% των δικαιωμάτων όπως ορίζει το άρθρο του Κώδικα Συμβολαιογράφων .

                               Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                Η Γεν.Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής           Χριστίνα Φαρδή