Αριθ.Πρωτ.:415/3-5-05. Θέμα:«Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 3.5.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αρ.Πρωτ.415

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων

Σας αποστέλλουμε τη με αριθ.πρωτ.40330/18.4.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων.
Η απόφαση αυτή δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα στο ΦΕΚ.
Η ισχύς της θα αρχίσει δέκα μέρες μετά από τη δημοσίευσή της.

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
      Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής      Χριστίνα Φαρδή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα, 18-4-2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ     Αρ.πρωτ.40330

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ: Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ3
ΤΜΗΜΑ: Α8
                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 96
Ταχ.Κώδικας: 11527
Τηλέφωνα:210-77.12.628
FAX:210-77.67.444

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»

                               ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων»,
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων ως εξής:

ʼρθρο 1

α) Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει εισπράττει ως πάγια αμοιβή δώδεκα ευρώ (12,00).
β) Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενο τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, εισπράττει και αναλογική αμοιβή ένα και είκοσι τοις εκατό (1,20%), που υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά.

ʼρθρο 2

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η παράγραφος α) του άρθρου 1, η πάγια αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε πράξη αναστολής, αναβολής ή ματαίωσης του
πλειστηριασμού δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (18,40) για την πρώτη και εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (9,20) για κάθε μεταγενέστερη.
β) Για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά έως πενήντα πέντε ευρώ (9,20-55,00).
γ) Για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης επτά ευρώ και σαράντα
λεπτά έως εβδομήντα τέσσερα ευρώ (7,40-74,00).
δ) Για την κατάθεση μυστικής διαθήκης τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά έως δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (3,70-18,40).
ε) Για τη δημοσίευση κάθε διαθήκης δημόσιας ή μυστικής ή
ιδιόγραφης έντεκα ευρώ (11,00).
στ) Για τη σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμού πολυκατοικίας Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά έως εβδομήντα τέσσερα ευρώ (3,70-74,00).
ζ) Για τη σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ή
κληροδοσίας τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά έως τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3,70-36,70).
η) Για τα πληρεξούσια που αφορούν τη λήψη συντάξεων,
μερίσματος και κάθε άλλου ποσού που καταβάλλεται από τα κάθε είδους Ταμεία, Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (3,70).
θ) Για τα διαμαρτυρικά δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50).
ι) Για την παράσταση σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή για την Παράσταση σε κληρώσεις κάθε μορφής τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (36,70) και
ια) Για την επικύρωση υπογραφής στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο, πέντε ευρώ (5,00).

ʼρθρο 3

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η παράγραφος β) του άρθρου 1, η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική αμοιβή, που
καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έντεκα ευρώ (11,00), ούτε μεγαλύτερη των εβδομήντα επτά ευρώ (77,00). Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο πλειστηρίασμα.
β) Για τη σύνταξη απογραφής η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (7,40) και ανώτερη των σαράντα έξι ευρώ (46,00). Ο υπολογισμός της αμοιβής αυτής γίνεται
επί του ποσού του ενεργητικού, που απομένει μετά την αφαίρεση των αποδεδειγμένων χρεών.
γ) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τετρακόσια εξήντα ευρώ (460,00).
δ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προσυμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή αμοιβή συμψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε εκτέλεση του προσυμφώνου.
ε) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφληση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

ʼρθρο 4

Πέραν της αμοιβής των προηγουμένων άρθρων ο συμβολαιογράφος εισπράττει:
α) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει τέσσερα (4,00) ευρώ. Ειδικώς για κάθε πρόσθετο φύλλο των διαμαρτυρικών και των πληρεξουσίων της παραγράφου η) του άρθρου 2 η αμοιβή ορίζεται σε ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1,84).
β) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδει τέσσερα ευρώ (4,00).
γ) Για την έκδοση απογράφου έντεκα ευρώ (11,00).
δ) Για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (7,40) και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του έντεκα ευρώ (11,00), ως κατ’ αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ’ αποκοπή αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνεται με επιμέλειά του και μόνον ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος δεν ασκεί το καθήκοντα του υποθηκοφύλακα.
ε) Για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που καταρτίζει δέκα ευρώ (10,00).
στ) Ο συμβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιοδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.
ζ) Για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του τριάντα ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή γι’ αυτές η αμοιβή δε, που τυχόν καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται για την πράξη.

ʼρθρο 5

Εάν με το ίδιο συμβόλαιο καταρτίζονται περισσότερες από μια δικαιοπραξίες η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται για κάθε μία απ’ αυτές ξεχωριστά.

ʼρθρο 6

Η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή τους είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., η Τράπεζα της Ελλάδος και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%), η δε αμοιβή του για δεύτερα φύλλα και αντίγραφα των συντασσομένων πράξεων περιορίζεται στις ίδιες περιπτώσεις σε ευρώ μηδέν και τριάντα πέντε (0,35) ανά φύλλο.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ