Αριθ.Πρωτ.:736/30-8-2005. Θέμα:«ʼρθρο 37 Ν.3342/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 131/6-6-2005) «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 30-8-2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.736

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλουμε, για να λάβετε γνώση, το άρθρο 37 του Ν.3342/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 131/6-6-2005) «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης», που αναφέρεται σε τέλη και δικαιώματα Συμβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων κλπ., επί συμβάσεων που αφορούν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
     Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής     Χριστίνα Φαρδή

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. φύλλου 131
6 Ιουνίου 2005

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3342

Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή….

.......ʼρθρο 37
Τέλη-Δικαιώματα Συμβολαιογράφων,
Υποθηκοφυλάκων κλπ.

Επί κάθε συμβάσεως, οποιουδήποτε είδους ή φύσεως, που προβλέπεται, αναφέρεται ή συνδέεται με τον παρόντα νόμο, το ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως έχει, καθώς και με κάθε διάταξη που εκδίδεται σύμφωνα με αυτούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των συμβάσεων που σχετίζονται με τη μίσθωση ή την παραχώρηση δικαιωμάτων επί των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτών) θα ισχύουν τα παρακάτω:
1) Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2) Τα δικαιώματα των έμμισθων υποθηκοφυλάκων και τα αναλογούντα ποσοστά υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστηρίων Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) για την καταχώριση οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.
3) Οι εισφορές που οφείλονται στο Ταμείο Νομικών σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

........ʼρθρο 41

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Φ.ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
           Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ