Αρ.Πρωτ.:130/1-3-2006. Θέμα:«Καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά τη σύνταξη πράξης λήψης δανείου από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 1.3.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.130

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό 586/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, για να λάβετε γνώση.
Σύμφωνα με την άνω γνωμοδότηση τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα γενικώς, ήτοι αναλογικά και πάγια, που αφορούν συμβόλαια λήψης δανείου από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μειώνονται στο μισό κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.5 του ν.2218/94.

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
     Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής     Χριστίνα Φαρδή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ’ αριθ. 586/2005

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Συνεδρίαση της 13-12-2005

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Γεώργιος Πουλάκος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέλη: Πασχάλης Κισσούδης, Νικόλαος Μαυρίκας,
Ιωάννης Τρίαντος, Αλέξανδρος Καραγιάννης,
Ηλίας Δροσογιάννης, Ανδρέας Χαρλαύτης,
Ασημίνα Ροδοκάλη, Νομικοί Σύμβουλοι.

Εισηγητής: Ανδρέας Χαρλαύτης, Νομικός Σύμβουλος.

Αριθ. Ερωτήματος: Υπ’ αριθ. πρωτ.59336/04/7-2-2005
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Γενική Δ/νση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ.

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά τη
συνομολόγηση δανείων τους είναι υπόχρεες να
καταβάλλουν το ένα δεύτερο (1/2) των κάθε
φορά ισχυόντων συμβολαιογραφικών
δικαιωμάτων στο σύνολό τους ή το ένα δεύτερο
μόνο των αναλογικών δικαιωμάτων.

I. Α. Στο άρθρο 40 παρ.1 και 2 του Ν.2830/2000 Κώδικας Συμβολαιογράφων (Φ.Ε.Κ. 96Α) ορίζονται τα εξής:
«1. Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται με την αρμοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόμο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων και περιλήψεων, δικαιούται πάγια αμοιβή. Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και αναλογική αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλούμενη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά. Τέλη και δικαιώματα που εισπράχθηκαν από το συμβολαιογράφο νόμιμα κατά τη σύνταξη του συμβολαίου ουδέποτε επιστρέφονται.
Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας……. 2. Ειδικοί νόμοι ή διατάγματα ή αποφάσεις που καθορίζουν μειωμένα δικαιώματα συμβολαιογράφων διατηρούνται σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Κώδικα, μπορούν όμως και εντός έτους από τη δημοσίευση να αναθεωρηθούν ή να καταργηθούν, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
Ειδικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις που μειώνουν τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου δεν ισχύουν αν δεν έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης».
Επίσης στο άρθρο 155 παρ.1 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Κάθε διάταξη που αντίκειται στον Κώδικα αυτόν ή ρυθμίζει θέματα που προβλέπονται από αυτόν καταργείται».
Β. Στο άρθρο 95 παρ.1, 2 και 4 του προηγούμενου Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.670/1977) ορίζονται τα εξής:
«1. Ο Συμβολαιογράφος δια την υπ’ αυτού κατάρτισιν οιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξεως ως και πάσαν παροχήν υπηρεσίας σχετιζομένης με την πράξιν ή επιβαλλομένης εκ του νόμου ως και την έκδοσιν αντιγράφων, περιλήψεων και πιστοποιητικών, δικαιούται παγίας αμοιβής. Επί πλέον της αμοιβής ταύτης και προκειμένου περί πράξεων των οποίων το αντικείμενον αποτιμάται, εις χρήμα, δικαιούται προσθέτως αμοιβής υπολογιζομένης βάσει του συνόλου της εν τη πράξει δηλουμένης αξίας ή της υπό της αρμοδίας αρχής καθοριζομένης μείζονος τοιαύτης. Αι ανωτέρω αμοιβαί καθορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Δικαιοσύνης και Οικονομικών....
2. Τα κατά την προηγούμενην παράγραφον αναλογικά δικαιώματα των συμβολαιογράφων εις ας περιπτώσεις εις των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., η Τράπεζα της Ελλάδος και η Αγροτική Τράπεζα δύνανται να περιορίζωνται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
…………………………………………………………………

4. Πρότασις Νόμου αναφερομένη εις καθορισμόν δικαιωμάτων Συμβολαιογράφου δέον να προσυπογράφεται απαραιτήτως υπό του Υπουργού Δικαιοσύνης».
Τέλος στο άρθρο 25 παρ.5 του Ν.2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.90Α/94) ορίζεται ότι: «Τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους Ν.Α. μειώνονται στο ένα δεύτερο».


II. Από τις προαναφερθείσες περί δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων διατάξεις είναι σαφής η διάκριση μεταξύ παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων αυτών. Αλλά ενώ στην προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 95 παρ.2 του Ν.670/77 παρέχεται η δυνατότητα όπως με κοινές Υπουργικές αποφάσεις περιορίζονται μόνο τα αναλογικά δικαιώματα, στη νεότερη αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 40 του Ν.2830/2000 δεν γίνεται διάκριση περί μειωμένων αναλογικών δικαιωμάτων αλλά περί μειωμένων δικαιωμάτων συμβολαιογράφων γενικώς.
Με την μεσολαβήσασα μεταξύ των δύο ως άνω νομοθετημάτων διάταξη του άρθρου 25 παρ.5 Ν.2218/1994 ορίστηκε ωσαύτως χωρίς διάκριση ότι τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα γενικώς όταν δανειολήπτης είναι Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μειώνονται στο ένα δεύτερο (1/2).

III. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, όσον αφορά τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπό την ισχύ της διατάξεως του άρθρου 25 παρ.5 Ν.2218/1994, η οποία ως ειδική διατηρείται σε ισχύ δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 40 παρ.2 του Ν.2830/2000 και εφ όσον οι διατάξεις αυτές δεν κάνουν διάκριση, νοείται μείωση, προκειμένης συντάξεως συμβολαίου λήψεως δανείου, των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων γενικώς (παγίων, αναλογικών κ.λ.π.).

Θεωρήθηκε
Αθήνα 16-12-2005
     Ο Πρόεδρος                    Ο Εισηγητής

Γεώργιος Πουλάκος     Ανδρέας Χαρλαύτης
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.   Νομικός Σύμβουλος

Γίνεται αποδεκτή
Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2006

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης

Αθ. Νάκος