Αρ.Πρωτ.:157/15-2-2007. Θέμα:«Δικαιώματα επί προσυμφώνων μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικού»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 15.2.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.157

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Δικαιώματα επί προσυμφώνων μεταβίβασης
ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικού»

Για τη σύμβαση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικού οφείλονται τα δικαιώματα του Τ.Ν. 1,30% και 9% επί των αναλογικών δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου και υπολογίζονται επί της αντικειμενικής αξίας των ποσοστών οικοπέδου που συμφωνείται να περιέλθουν στον εργολάβο, εφόσον στην εργολαβική σύμβαση δεν αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της αντικειμενικής.
Τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού των αναλογικών δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου και του αναλογικού Τ.Ν. καθορίζει πλέον σαφώς και ρητά το Τ.Ν. στην από Δεκεμβρίου έτους 2006 εγκύκλιό του, που αφορά τις οδηγίες για την κανονική είσπραξη και απόδοση των πόρων του Ταμείου, την οποία (εγκύκλιο) μόλις πληροφορηθήκαμε χωρίς όμως να μας έχει αποσταλεί μέχρι τώρα.
Κατά συνέπεια κατά τη σύνταξη των προσυμφώνων μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικών εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα περιλαμβάνονται στην με αριθμ.πρωτ.70/27-1-2005 εγκύκλιο του Σ.Σ.Ε.Θ., η οποία τροποποιείται κατά το σκέλος που αφορά το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3,6%), το οποίο καταργήθηκε για τις άνω συμβάσεις που καταρτίζονται μετά την 1/1/2006 δεδομένου ότι αυτές υπάγονται πλέον σε ΦΠΑ.

               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
          Η Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση    Πολυξένη Παρατήρα