Αριθ.Πρωτ.:192/1-3-2004. Θέμα:«Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 1-3-2004
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αρ.Πρωτ.192

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.1007863/149/ Α0012/6.2.2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το λογιστή, για να λάβετε γνώση.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραμματέας
  Ε. Σαρρής    Χρ. Φαρδή-Πανταζή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                         Αριθ.Πρωτ.:1007863/149/Α0012
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

                                                                     ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10                                    Α - ΚΒ
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ                          (Με E-Mail)
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-3375316
ΦΑΞ: 210-3375001

ΘΕΜΑ: Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι όσα αναφέρονται στη 1010043/235/Α0012/ΠΟΛ1016/31.1.2003 διαταγή μας, για τη μη υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του Λογιστή ισχύουν και για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που αφορούν χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/12/2003.

        Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
                                                                       Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                          ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ