«Διαιτητική Απόφαση υπ' αριθμ.49/2004 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 τηλ.210 88 14 922 fax210 88 15 393
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 τηλ.2310 517 128
fax2310 517 119

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2004
Αριθ. πρωτ.: 2250

Προς:
1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2,
Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα
2. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου
και Δωδεκανήσου, Γεωργίου Γενναδίου 4, 106 78 Αθήνα
3. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλους 22, 54623 Θεσσαλονίκη
4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Γιάννη Χρόνη 8,
49100 Κέρκυρα
5. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83,
69 100 Κομοτηνή
6. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2,
45444 Ιωάννινα
7. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, Ψαρομηλίγκων 11,
Κρήτη (Υπόψη κας Καλιγιαννάκη)
8. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001
Λάρισα
9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, ʼργους 13,
21 100 Ναύπλιο
10. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101,
26 001 Πάτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
49/2004
΄΄Για τους όρους αμοιβή ς και εργασίας του προσωπικού των
Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας΄΄
Διαιτητής: Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ʼρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία όλων των συμβολαιογραφικών συλλόγων της Χώρας δηλαδή: α) Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, β) Θεσσαλονίκης γ) Κερκύρας δ) Θράκης ε) Ιωαννίνων στ) Κρήτης ζ) Λαρίσης η) Ναυπλίου και θ) Πατρών και που ανήκει σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αμιγείς ή μικτές οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

ʼρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών

2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 12-1-2004 με βάση την με αριθμ.25/2003 ΔΑ, αυξάνονται από 13-1-2004 κατά ποσοστό 4%.

2.2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2004, αυξάνονται περαιτέρω, από την 1-9-2004, κατά ποσοστό 2,5%.

2.3. Στις παραπάνω αυξήσεις συμψηφίζονται ποσά που καταβλήθηκαν για την ίδια αιτία οικειοθελώς.

ʼρθρο 3
Μειωμένο ωράριο Μητέρων

Οι μητέρες εργαζόμενες που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και αποκτούν τέκνο από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά κάθε εργάσιμη ημέρα. Εναλλακτικό, με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων αυτών μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της άδειας τοκετού και κατά μία (1) ώρα για επτά (7) επί πλέον μήνες.
Οι παραπάνω ώρες απουσίας των μητέρων από την εργασία τους θεωρούνται και αμείβονται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και δεν πρέπει να προκαλούν δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις των μητέρων.

ʼρθρο 4
Λοιπές θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ

Όλες οι λοιπές θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως συμπληρώθηκαν με την από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους μισθωτούς που υπάγονται στην απόφαση αυτή.

ʼρθρο 5
Διατήρηση διατάξεων

Οι διατάξεις των προηγουμένων ΣΣΕ και ΔΑ του κλάδου, πλην αυτών που έχουν ρητώς τροποποιηθεί με την παρούσα Απόφαση ή καταργηθεί με μεταγενέστερες αυτών διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.


ʼρθρο 6
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες στο σύνολό τους καθώς και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους από αυτούς που ορίζονται με την Απόφαση αυτή, δεν μειώνονται ούτε καταργούνται.

ʼρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από τις 13 Ιανουαρίου 2004, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 29 Οκτωβρίου 2004

Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ