Αρ.Πρωτ.:533/21-6-2005. Θέμα:«Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία (Διαιτητική απόφαση υπ' αριθμ.22/2005)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 21.6.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.533

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας
εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμό 22/2005 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των συμβολαιογραφείων, καθώς και τον σχετικό πίνακα αμοιβών, που ισχύει από 1.1.2005.........

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
     Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής   Χριστίνα Φαρδή

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 τηλ.210 88 14 922 fax210 88 15 393 e-mail: info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 τηλ.2310 517 128
fax2310 517 119

Αθήνα, 07/06/2005
Αριθ.πρωτ.:1457

Προς:
1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2,
Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα
2. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλους 22, 54623 Θεσσαλονίκη
3. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Γιάννη Χρόνη 8, 49100 Κέρκυρα
4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83, 69 100 Κομοτηνή
5. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2, 45444 Ιωάννινα
6. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, Ψαρομηλίγκων 11, Κρήτη (Υπόψη κας Καλιγιαννάκη)
7. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001 Λάρισα
8. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, ʼργους 13,
21 100 Ναύπλιο
9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101, 26 001 Πάτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
22/2005
΄΄Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των
Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας, πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου΄΄

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

- που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν.1876/90 την 13 Μαΐου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού, που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία όλης της χώρας, πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 5 Ιανουαρίου 2005 και αριθμ.πρωτ.11/5-1-2005 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) για υπηρεσίες Μεσολάβησης,

- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2005 και αριθμ.πρωτ.012/28-3-2005 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για υπηρεσίες Διαιτησίας, για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν.1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:

ʼρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των συμβολαιογραφικών συλλόγων (α) Πατρών (β) Θεσσαλονίκης, (γ) Κέρκυρας, (δ) Θράκης (ε) Ιωαννίνων, (στ) Κρήτης, (ζ) Λαρίσης, και (η) Ναυπλίου, που ανήκει σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αμιγείς ή μικτές οι οποίες είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

ʼρθρο 2
Μισθολογικά θέματα

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτονται από την παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2004, με την 49/2004 ΔΑ αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,7%.
2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως θα διαμορφωθούν στις 31.7.2005, αυξάνονται από 1.8.2005 κατά ποσοστό 3,8%.

ʼρθρο 3
Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων ΣΣΕ, Διαιτητικών αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις Εργασίας εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τη ρύθμιση αυτή.
3.3. Η ισχύς της παρούσας αυτής αρχίζει από την 1.1.2005.

Αιτιολογία

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουνίου 2005 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής-Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν.1876/90 την 13 Μαΐου 2005 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού, που απασχολείται στα συμβολαιογραφικά γραφεία όλης της χώρας πλην του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 18 Μαΐου 2005, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2005 και αριθμ.πρωτ.012/28-3-2005 αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), για υπηρεσίες Διαιτησίας, για την επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, προσκάλεσα την 23 Μαΐου 2005 τα μέρη, εγκαίρως και εγγράφως σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ την 30 Μαΐου 2005 ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας.

Στην συνάντηση προσήλθαν σι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), οι οποίοι γνωστοποίησαν την με ΠΚ 51/23-5-2005 υπογραφή ΣΣΕ μεταξύ ΟΙΥΕ και Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώ δεν προσήλθαν εκπρόσωποι των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει στην υπογραφή της ΣΣΕ, είτε αρνούμενοι ρητώς να συμμετάσχουν στη διαδικασία της Διαιτησίας, διότι αμφισβητούν τη νομιμότητά της (υπ’ αρ. πρωτ.21/30-5-2005 Έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης), είτε σιωπηρώς απείχαν από αυτήν, παρ’ ότι προσκλήθηκαν εγγράφως, εγκαίρως και νομίμως να παραστούν για να καταθέσουν τις απόψεις κα τα επιχειρήματά τους επί της συγκεκριμένης συλλογικής διαφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 22/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας πλην αυτών των Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για τα οποία επήλθε ρύθμιση με σύναψη ΣΣΕ, αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής:

1. Την αίτηση Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά κατά την διάρκεια της Μεσολαβητικής προσπάθειας.
2. Ότι στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης δεν υπήρξε δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συναίνεσης μεταξύ όλων των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας.
3. Την προηγούμενη ΔΑ 49/2004 (Π.Κ.35/3-11-2004) για την ρύθμιση της συλλογικής διαφοράς, καθώς και τις προγενέστερες ρυθμίσεις.
4. Την σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, το περιεχόμενο αυτής, τις εξελίξεις και τις υφιστάμενες προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2005 συνολικά.
5. Την Πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία έγινε εμπρόθεσμα δεκτή από την εργατική πλευρά, αλλά και από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου, και την ΣΣΕ που υπεγράφη κατά την περίοδο της Διαιτητικής διαδικασίας με ΠΚ την 23-5-2005.
6. Το από 30-5-2005 (αρ.πρωτ.21) έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης (με αρ.πρωτ.ΟΜΕΔ 1331/30-5-2005) και την 754/2003 Απόφαση του Εφετείου Κρήτης.
7. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτητικής διαδικασίας για την στοιχειώδη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα.

Ημερομηνία Κατάθεσης 1 Ιουνίου 2005

        Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ