Αρ.Πρωτ.:127/2-2-2007. Θέμα:«Πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία ετών 2006 & 2007»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 2.2.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.127

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα
Συμβολαιογραφεία ετών 2006 & 2007»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.66/19-1-07 εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία, για τις περιόδους:
α) από 17-1-2006 έως 31-7-2006
β) από 1-8-2006 έως 31-12-2006 και
γ) από 1-1-2007 έως 31-12-2007,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.3/2007 διαιτητική απόφαση.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
      Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση    Πολυξένη Παρατήρα

(Οι πίνακες αμοιβών βρίσκονται στη μορφή .pdf)