Αρ.Πρωτ.:95/7-2-2006. Θέμα:«Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κατά το νόμο περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 7.2.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.Πρωτ.95

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων κατά το νόμο περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σας αποστέλλουμε το κείμενο του ν.3424/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 305/13-12-2005) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
Τον κλάδο μας αφορά η περ.ιβ' της παρ.1 του άρθρου 2α του ν.2331/95 όπως αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 4 του άνω νόμου.
Σας πληροφορούμε παράλληλα ότι, πλην της εκδήλωσης της 17ης-2-2006 στην οποία αναφέρεται το με αριθμ.πρωτ.94/7.2.2006 έγγραφό μας, ο Σύλλογος μας ενεργεί μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ελλάδος ώστε να επιτευχθεί νομοθετική ή με τη μορφή Υπουργικής Απόφασης ρύθμιση, ώστε να καθοριστεί το πλαίσιο των υποχρεώσεων των συμβολαιογράφων στον άνω τομέα.

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
   Ο Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής        Χριστίνα Φαρδή

(Το κείμενο του Ν.3424/2005 βρίσκεται στη μορφή .pdf)