Αρ.Πρωτ.:166/20-2-2007. Θέμα:«Έννοια ακαθάριστων εσόδων συμβολαιογράφων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 20.2.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αρ.Πρωτ.166

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Έννοια ακαθάριστων εσόδων συμβολαιογράφων.
Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1086426/2004/Α0012/
30-1-2007 έγγραφο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Σας διαβιβάζουμε την άνω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για να λάβετε γνώση.

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                        Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2007
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                      Αριθ.Πρωτ.:1086426/2004/A0012
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α’
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ.Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β. Πατούρης
Τηλέφωνο :210 3375315 - 316
FAX :210 3375001

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1049901/1144/Α0012/26.5.2006 διαταγή μας, οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2004 και επόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, θα λαμβάνουν ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών κερδών τους τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών τους εισφορών στο Ταμείο Νομικών (9% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων) και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (5% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων).
2. Περαιτέρω, με την ίδια διαταγή διευκρινίσθηκε, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συμβολαιογράφων, οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/04, πριν από την έκδοση της πιο πάνω διαταγής μας, θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, ανεξάρτητα αν ως ακαθάριστα έσοδα λήφθηκαν αυτά που πραγματικά εισπράττονται μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών τους και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις περαίωσης.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που οι συμβολαιογράφοι έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον.ετών 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πιο πάνω διαταγής μας, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών το σύνολο των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων που εισέπραξαν τα οικεία έτη από τη σύνταξη ΜΗ κρατικών συμβολαίων πράξεων ή εκθέσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καταβαλλόμενα ποσά στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς και δεν δύνανται τα εν λόγω πρόσωπα να υποβάλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των ετών αυτών και να δηλώσουν λιγότερα κέρδη, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών, τα οριζόμενα από την πιο πάνω διαταγή μας.
4. Επίσης, στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των εν λόγω ετών στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις αυτές δεν θα γίνουν δεκτές από τις Δ.Ο.Υ.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ