Αριθ.Πρωτ.:894/7-11-2005. Θέμα:«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρους»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 7.11.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.πρωτ.894

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
Σχετικό: Το με αρ.πρωτ.1097866/1224/0006Γ έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.πρωτ.789/22-9-2005 εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά την αρμοδιότητα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από Δικηγόρους, για να λάβετε γνώση.

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
     Ο Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής      Χριστίνα ΦαρδήΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &                     Α.Π. 1097866/1224/0006Γ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ                                          ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες : Λ. Μέμος
Τηλέφωνο : 210 3228218
FAX : 210 3230829

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα βεβαίωσης του
γνησίου της υπογραφής από Δικηγόρους
Σχετικό: αριθ. 1085209/1091/0006Γ΄/6-9-205 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού μας και μετά από έγγραφες επισημάνσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Κέρκυρας διευκρινίζεται ότι η έλλειψη αρμοδιότητας των Δικηγόρων ως προς τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ενότητα Β του εγγράφου μας), αναφέρεται στην εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2690/1999), σε σχέση με τις περιπτώσεις διοικητικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν σι Υπηρεσίες μας (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία κλπ). Οι Δικηγόροι στα πλαίσια του λειτουργήματός τους έχουν αρμοδιότητα θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής από διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και στις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης, όπως είναι τα άρθρα 42, 83, 96 παρ.2, 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, φωτοτυπία των οποίων σας επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας. Πρέπει όμως να σημειωθεί προς αποφυγή σύγχυσης ότι οι πιο πάνω περιπτώσεις ( μήνυση αξιόποινων πράξεων, διατυπώσεις δήλωσης πολιτικής αγωγής κλπ) έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Συνημμένα: τα αναφερόμενα στο κείμενο

          Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

…….. ʼρθ.42. – Μήνυση αξιόποινων πράξεων. 1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιανδήποτε τρόπο.
2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 148 επ.
3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πολιτικώς ενάγοντες

ʼρθ.83 - Διατυπώσεις της δήλωσης. 1. Η δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την
περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ.2 εδάφ.β΄ και γ. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Τέλος, η δήλωση μπορεί να γίνει και σ’ αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, ακόμη και κατά το χρόνο που εξετάζεται ως μάρτυρας ο ζημιωμένος.
2. Η παράλειψη της δήλωσης του πολιτικώς ενάγοντος δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να ασκήσει την πολιτική αγωγή στο ποινικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 68.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δικαιώματα των διαδίκων

Αρθ.96 - Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων. 1. Κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δυο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

2. Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται: α) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεση του διαδίκου ως μάρτυρα ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδάφ. β και γ. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

ʼρθρο 340. Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου. 1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση μπορεί να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει, από πίνακα που καταρτίζει κάθε χρόνο τον Ιανουάριο το διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, υποχρεωτικά συνήγορο στον κατηγορούμενο που δεν έχει συνήγορο. Ο συνήγορος διορίζεται τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση, αν το ζητήσει ο κατηγορούμενος ακόμα και με απλή επιστολή προς τον εισαγγελέα ή τον πρόεδρο. Ο συνήγορος που διορίζεται εξ επαγγέλματος έχει στη διάθεσή του αμέσως τη δικογραφία.
2. Σε πταίσματα και πλημμελήματα που επισύρουν ποινή χρηματική ή πρόστιμο ή ποινή στερητική της ελευθερίας μέχρις έξι μηνών επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να εκπροσωπείται μόνο από συνήγορο που διορίζεται με απλή έγγραφη δήλωση του κατηγορουμένου και ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν. Η γνησιότητα αυτής της δήλωσης πρέπει να είναι βεβαιωμένη από οποιαδήποτε αρχή, η οποία και συντάσσει αυτή τη δήλωση αν εκείνος που δηλώνει είναι αγράμματος. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση μπορεί να διατάξει την προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου, όταν κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να βρεθεί η αλήθεια. Αν και μετά το γεγονός αυτό δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή, που εκτελείται, αν είναι δυνατό, ακόμα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Σε κάθε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο κατηγορούμενος που νόμιμα κλητεύθηκε, δικάζεται σαν να ήταν παρών……………