Αρ.Πρωτ.:37/18-1-2006. Θέμα:«Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 18.1.2006
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αρ.Πρωτ.37

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Κοινοποίηση: α) Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής
β) Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Θέμα: Παραστάσεις δικηγόρων κατά τη σύνταξη συμβολαίων.

Σας καθιστούμε γνωστά τα εξής:
Με το υπ’αριθμ.πρωτ.644/20.12.2005 έγγραφό του ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής μας διαβίβασε αλληλογραφία γνωμοδοτικού περιεχομένου από την οποία προκύπτει η ορθότητα της άποψης ότι στους συμβολαιογράφους των περιφερειών των Ειρηνοδικείου οι οποίες συγκροτούν την περιφέρεια ενός Πρωτοδικείου, δικαιούνται να παρίστανται κατά την υπογραφή συμβολαίων και υπογράφουν αυτά, μόνο οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου τούτου. Υπέρ της άνω άποψης έχει ταχθεί και η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης όπως τούτο προκύπτει από το υπ’ αριθμ.11802/17.12.2005 έγγραφό της το οποίο μας έχει συγκοινοποιηθεί.
Παράλληλα ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τη κοινοποιηθείσα σε μας υπ’αριθμ.20/13.1.2005 απόφασή του, που έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Γενικού του Γραμματέα, έχει ταχθεί υπέρ της αντίθετης άποψης και διεβίβασε το θέμα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να εκδοθεί σχετική γνωμοδότηση.
Για τους παραπάνω λόγους, σας συνιστούμε όπως, μέχρι την έκδοση την άνω αιτηθείσας γνωμοδότησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, μην δέχεστε να παρίστανται στα συμβόλαια και υπογράφουν αυτά δικηγόροι διορισμένοι στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου πλην αυτού στην οποία υπάγεται η Ειρηνοδικειακή Περιφέρειά σας.

        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
      Ο Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής       Χριστίνα Φαρδή