Αριθ.Πρωτ.:222/12-3-2004. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρ.28 Ν.3229/2004)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 12.3.2004
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.222

Προς
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την περ.β της παρ.1 των άρθρων 11 και 13 του Ν.2842/2000 οριζόταν ότι:
«Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 Α.Ε. που έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να προσαρμόσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ποσού αυτού και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασή τους.»
«… Οι υφιστάμενες Ε.Π.Ε. που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να αυξήσουν το κεφάλαιό τους, μέχρι του ορίου αυτού και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003»
Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 και την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.2842/00 οριζόταν ότι:
«Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 Α.Ε. αναπροσαρμόζουν την ονομαστική αξία της μετοχής του σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του κωδ.ν.2190/1920 μέχρι 31.12.2003»
«…Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 Ε.Π.Ε. αναπροσαρμόζουν την αξία των μεριδίων συμμετοχής των εταίρων σε 30 ευρώ ή πολλαπλάσιο μέχρι την 31.12.2003»
Με την παρ.5 του άρθρου 12 του ν.2842/00 οριζόταν ότι:
«Από την 1.1.2004 για την καταχώρηση στοιχείων Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) απαιτείται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών να έχουν μετατραπεί σε ευρώ»
Με το άρθρο 28 του Ν.3229/2004 , το οποίο σας κοινοποιούμε αυτούσιο παρατείνονται όλες οι παραπάνω προθεσμίες, όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο:
«Οι προθεσμίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.2842/00 (ΦΕΚ.207 Α’), παρατείνονται, αφότου έληξαν, μέχρι και την 30.6.2004, ή δε απαγόρευση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αρχίζει την 1.7.2004.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη εξάμηνο.»

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας
  Ε. Σαρρής          Χρ. Φαρδή-Πανταζή