Αρ.Πρωτ.:980/25-11-2005. Θέμα:«Προέγκριση επωνυμίας νομικών προσώπων πριν τη συστατική τους πράξη»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 25.11.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.πρωτ.980

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Προέγκριση επωνυμίας νομικών προσώπων
πριν τη συστατική τους πράξη

Καθιστούμε τη προσοχή σας στη πιστή και αυστηρή τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 1089/1980 (ΦΕΚ Α’ 261) όπως ισχύει σήμερα, και έχει ως εξής:
«Οι γραμματείς των πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε επιμελητηρίου
είναι υποχρεωμένοι:
α. Να μην δέχονται για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών που τηρούν και να μην θεωρούν συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.
β. Να αποστέλλουν σε αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, θεωρημένα αντίγραφα των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, εάν αυτά δεν συνοδεύονται από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο.
γ. Η κατά τα παραπάνω καταχώριση, θεώρηση και έγκριση γίνονται με βάση τη γενομένη στο οικείο επιμελητήριο προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Η προέγκριση αυτή γίνεται με βάση το δηλωθέντα σκοπό της εταιρείας. Οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να μην προβαίνουν στη σύνταξη εγγράφου σύστασης εταιρείας και να ζητούν να επαναληφθεί η διαδικασία της προέγκρισης, όταν ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παραπάνω προέγκριση. Η κατά τα παραπάνω χορηγούμενη προέγκριση είναι ισχυρή για δύο μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, χρόνο μέσα στον οποίο η δικαιούχος εταιρεία οφείλει να καταστήσει οριστικό το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, με την εγγραφή της στο οικείο επιμελητήριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου."

Όταν καλείστε να συντάξετε καταστατικό σύστασης ή τροποποιήσεις καταστατικών εταιριών οποιασδήποτε μορφής, πρέπει απαραιτήτως να ζητάτε να σας προσκομίζεται πριν την υπογραφή της πράξης η προέγκριση της επωνυμίας από το αρμόδιο επιμελητήριο.

       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
     Ο Πρόεδρος           Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής        Χριστίνα Φαρδή