Αρ.Πρωτ.:503/23-5-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου στη σύμβαση δωρεάς δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας» (ΠΡΟΣΟΧΗ-Η παρούσα ανακλήθηκε με το υπ' αριθμ.πρωτ.655/30-6-09 έγγραφο Σ.Σ.Ε.Θ.)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 23.5.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.503

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Παράσταση δικηγόρου στη σύμβαση δωρεάς
δικαιώματος ενάσκησης επικαρπίας.

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της αύξησης των συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας επί ακινήτων με αιτία τη δωρεά, τους συναδέλφους απασχόλησε το θέμα αν κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, η οποία αποτελεί καθαρά ενοχική σύμβαση, απαιτείται η παράσταση δικηγόρου για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον το αντικείμενό της επιβάλλει την παράσταση δικηγόρων και τα συμβαλλόμενα μέρη δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Δικηγόρων εξαιρέσεις (δωρεές μεταξύ ανιόντων και κατιόντων σε ευθεία γραμμή).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ. στη συνεδρίασή του στις 16-05-2008 έκρινε, ότι στις συμβάσεις δωρεάς του δικαιώματος της ενάσκησης της επικαρπίας μεταξύ προσώπων που δεν εξαιρούνται (ανιόντες και κατιόντες σε ευθεία γραμμή) απαιτείται η παράσταση δικηγόρου για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον η αξία του αντικειμένου της σύμβασης επιβάλλει την παράσταση, γιατί στο άρθρο 42 του Κώδικα Δικηγόρων, όπου αναφέρονται περιοριστικά οι δικαιοπραξίες, οι οποίες όταν συνταχθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτούν την παράσταση δικηγόρων, περιλαμβάνεται και η δωρεά , χωρίς διάκριση.
Στο εξής σας καλούμε για την ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
              Η Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Πολυξένη Παρατήρα