Αρ.Πρωτ.:1111/20-11-2008. Θέμα:«Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων ετών 2008-2009»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 20-11-2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αριθμ.πρωτ.1111

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων
Συμβολαιογραφείων»

Σας κοινοποιούμε την από 31/7/2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία της χώρας, για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων μας.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                 Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη ΠαρατήραΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ

Σήμερα, την 31-7-2008, στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός κα Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος, κ.Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν.Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος οι οποίοι παρίστανται νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τα κατά τόπους τοπικά σωματεία εργαζομένων, τα οποία και εκπροσωπούν και αφετέρου ο κ.Νικόλαος Στασινόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, η κα.Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, η κα.Ανδρονίκη Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, η κα.Στέλλα Καλογεράκη-Αρχοντάκη ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, ο κ.Αθανάσιος Αλμπάνης ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας και η κα.Ιωάννα Συμεωνίδη-Μπονέλη ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα ακόλουθα:
Α. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη, μετά και την έκδοση της υπ' αρ.1041/2008 απόφασης του Α.Π. ότι:
1) η συμμετοχή στη διαδικασία για την υπογραφή ενός ενιαίου κειμένου που να ρυθμίζει τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των περιφερειών της χώρας συνιστά ενάσκηση δικαιώματος των συμβαλλομένων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων συμπράττοντας (είτε άμεσα, είτε έμμεσα δια της προσχωρήσεως) και όχι εκπλήρωση υποχρέωσης απορρέουσας από το Ν.1876/1990 και δυνάμενη να αποτελέσει αντικείμενο εξαναγκασμού,
2) η διαδικασία που ακολουθήθηκε την παρούσα χρονιά δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση των συμβαλλόμενων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων από το νόμιμο δικαίωμά τους να επιδιώκουν τα επόμενα χρόνια την κατάρτιση περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων με τους συλλόγους εργαζομένων της περιφέρειας εκάστου εξ αυτών,
3) ο κάθε επιμέρους Συμβολαιογραφικός Σύλλογος που παρέστη στη διαδικασία και υπογράφει την παρούσα Σύμβαση ενεργεί αποκλειστικά στα όρια της τοπικής του αρμοδιότητας και εκπροσωπεί και δεσμεύει αποκλειστικά τους Συμβολαιογράφους που
είναι μέλη του
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στο ακόλουθο κείμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας.

ʼρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στην σύμβαση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων των Εφετείων:
(α) Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
(β) Θεσσαλονίκης
(γ) Θράκης
(δ) Κρήτης
(ε) Πατρών
(ζ) Λάρισας

ʼρθρο 2
Μισθολογικά θέματα

Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην σύμβαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται στις 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 5%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5%.
Οι αυξήσεις αυτές (άρθρου 2), εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ʼρθρο 3
Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δε θίγονται από την σύμβαση αυτή.

ʼρθρο 4
Ισχύς

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει από την 1.1.2008.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο        Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου       Υπαλλήλων Ελλάδος
και Δωδεκανήσου
Νικόλαος Στασινόπουλος                         Μεταξία Στεκουλέα

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο       Θάνος Βασιλόπουλος
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείου Θράκης
Ανδρονίκη Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείου Κρήτης
Στέλλα Καλογεράκη-Αρχοντάκη

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείου Πατρών
Ιωάννα Συμεωνίδη-Μπονέλη

Για τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο
Εφετείου Λάρισας
Αθανάσιος Αλμπάνης

(Στο αρχείο .pdf υπάρχουν επιπλέον τέσσερις (4) πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία για τις περιόδους από 1-1-2008 έως 31–8–2008, από 1–9–2008 έως 31–12-2008, από 1–1–2009 έως 31–8–2009 και από 1–9–2009 έως 31–12-2009.)