Αρ.Πρωτ.:753/29-7-2009. Θέμα:«Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 29-7-2009
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.753

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.

Σας αποστέλλουμε προς γνώση σας, την υπ’ αριθμ.100692/8-7-09 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1487/23-7-2009, με την οποία καθορίσθηκαν τα νέα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και ισχύει 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση της, ήτοι από 3 Αυγούστου 2009.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. φύλλου 1487
23 Ιουλίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων…………………...1
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγάλεω................................................2
Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρηση στο Δήμο Αβδήρων με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αβδήρων»………………………...…3
Σύσταση θέσης στο Δήμο
Κασσάνδρας…………………..........................………4
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας ………………………...5
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………....6
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………....7
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………....8
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………....9
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………..10
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………..11
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………..12
Σύσταση θέσης στο Δήμο Κασσάνδρας………………………..13
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πνευματικό κέντρο
Δ.Αυλώνος – Ιωάννης Τζέμης»……14
Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»……………...15

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση Σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 12090/12.5.2009 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών………… .16

                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100692 (1)
Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων.

                           ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).
4. Το υπ’ αριθμ.47/14.5.2009 έγγραφο στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμ-βολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα δικαιώματα των Συμβολαιογράφων ως εξής:

ʼρθρο 1
α) Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει εισπράττει ως πάγια αμοιβή είκοσι (20,00) ευρώ.
β) Επιπλέον της αμοιβής αυτής και προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενο τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, εισπράττει και αναλογική αμοιβή ένα τοις εκατό (1,%), που υπολογίζεται με βάση τη συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά.

ʼρθρο 2
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση α) του άρθρου 1, η πάγια αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε πράξη αναστολής, αναβολής ή ματαίωσης του πλειστηριασμού είκοσι (20,00) ευρώ για την πρώτη και δέκα (10,00) ευρώ για κάθε μεταγενέστερη.
β) Για τη σύνταξη πίνακα κατάταξης δέκα έως εξήντα (10,00-60,00) ευρώ.
γ) Για τη σύνταξη δημόσιας διαθήκης οκτώ έως ογδόντα (8,00-80,00) ευρώ.
δ) Για την κατάθεση μυστικής διαθήκης τέσσερα έως είκοσι (4,00-20,00) ευρώ.
ε) Για τη δημοσίευση κάθε διαθήκης, δημόσιας ή μυστικής ή ιδιόγραφης δώδεκα (12,00) ευρώ. στ) Για τη σύνταξη πράξεων συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμού πολυκατοικίας τέσσερα έως ογδόντα (4,00-80,00) ευρώ.
ζ) Για τη σύνταξη πράξεων δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας τέσσερα έως σαράντα (4,00-40,00) ευρώ.
η) Για τα πληρεξούσια που αφορούν τη λήψη συντάξεων, μερίσματος και κάθε άλλου ποσού που καταβάλλεται από τα κάθε είδους Ταμεία, Ιδρύματα και Οργανισμούς Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως τέσσερα (4,00) ευρώ.
θ) Για τα διαμαρτυρικά τρία (3,00) ευρώ.
ι) Για την παράσταση σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή για την παράσταση σε κληρώσεις κάθε μορφής σαράντα (40,00) ευρώ και
ια) Για την επικύρωση υπογραφής, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο, πέντε (5,00) Ευρώ.

ʼρθρο 3
Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζει η περίπτωση β) του άρθρου 1, η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις καθορίζεται ως εξής:
α) Για κάθε ενέργεια πλειστηριασμού η αναλογική αμοιβή, που καταβάλλεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12,00) ευρώ, ούτε μεγαλύτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ. Σε περίπτωση κατακυρώσεως με την ίδια έκθεση πλειστηριασμού διαφόρων ακινήτων σε περισσότερους από έναν υπερθεματιστές καταβάλλεται από τον καθένα χωριστή αμοιβή, που υπολογίζεται με βάση το οικείο πλειστηρίασμα.
β) Για τη σύνταξη απογραφής η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8,00) ευρώ και ανώτερη των πενήντα (50,00) ευρώ. Ο υπολογισμός της αμοιβής αυτής γίνεται επί του ποσού του ενεργητικού, που απομένει μετά την αφαίρεση των αποδεδειγμένων χρεών.
γ) Για κάθε πράξη κατάρτισης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας η αναλογική αμοιβή δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τετρακόσια ογδόντα (480,00) ευρώ.
δ) Για τα προσύμφωνα με αρραβώνα ή με καταβολή τιμήματος μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου η αναλογική αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του προ-συμφώνου και το ποσό που θα καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η αναλογική αυτή αμοιβή συμψηφίζεται κατά τη κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, εφόσον αυτό συντάσσεται εμπρόθεσμα σε εκτέλεση του προσυμφώνου.
ε) Για τη σύνταξη πράξεων, που αφορούν εξόφληση απαίτησης ή διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη συμβολαίου, οφείλεται αναλογική αμοιβή, αν για την απαίτηση που εξοφλείται ή για το συμβόλαιο που διορθώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται δεν έχουν εισπραχθεί αναλογικά δικαιώματα συμβολαιογράφου, άλλως οφείλονται πάγια δικαιώματα.

ʼρθρο 4
Πέραν της αμοιβής των προηγουμένων άρθρων ο συμβολαιογράφος εισπράττει:
α) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των πράξεων και για κάθε φύλλο των περιλήψεων που καταρτίζει έξι (6,00) ευρώ. Ειδικώς για κάθε πρόσθετο φύλλο των διαμαρτυρικών και των πληρεξουσίων της παραγράφου η) του άρθρου 2 η αμοιβή ορίζεται σε δύο (2,00) ευρώ.
β) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των πράξεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδει πέντε (5,00) ευρώ.
γ) Για την έκδοση απογράφου δώδεκα (12,00) ευρώ.
δ) Για κάθε πράξη που συντάσσει κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων εκτός του γραφείου του δέκα (10,00) ευρώ και για τις εκτός του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του δέκα πέντε (15,00) ευρώ, ως κατ’ αποκοπή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής. Την ίδια κατ’ αποκοπή αποζημίωση δικαιούται κατά περίπτωση και για κάθε κατάθεση εγγράφων στα υποθηκοφυλακεία, που γίνεται με επιμέλειά του και μόνον ύστερα από αίτηση των συμβαλλομένων, εφόσον ο ίδιος ο συμβολαιογράφος δεν ασκεί τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα.
ε) Για κάθε δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή δήλωση φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού που καταρτίζει δέκα (10,00) ευρώ.
στ) O συμβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση τα πεντακόσια (500,00) ευρώ.
ζ) Για την παροχή συμβουλών ή οδηγιών που δίνει στα πλαίσια των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων του τριάντα ευρώ (30,00) ανά ώρα απασχόλησης. Σε περίπτωση που επακολουθήσει υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης σε σχέση με συμβουλές που παρασχέθηκαν, δεν οφείλεται ιδιαίτερη αμοιβή γι’ αυτές, η αμοιβή δε, που τυχόν καταβλήθηκε, συμψηφίζεται με εκείνη που προβλέπεται για την πράξη.

ʼρθρο 5
Εάν με το ίδιο συμβόλαιο καταρτίζονται περισσότερες από μια δικαιοπραξίες η αμοιβή του συμβολαιογράφου υπολογίζεται για κάθε μία απ’ αυτές ξεχωριστά.

ʼρθρο 6
Η αμοιβή του συμβολαιογράφου για δεύτερα φύλλα και αντίγραφα των συντασσομένων πράξεων στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή τους είναι το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., η Τράπεζα της Ελλάδος και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται σε τριάντα πέντε λεπτά (0,35) του ευρώ ανά φύλλο.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009

                         ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΕΝΔΙΑΣ
………………