Αρ.Πρωτ.:1068/18-11-2009. Θέμα:«Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 18-11-2009
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αριθμ.πρωτ.1068

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.πρωτ.1117989/2301/ΔΜ/ΠΟΛ.1157/ 26-11-08 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149 Β’/16.10.08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», η οποία έχει εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2008.
Με βάση την ως άνω απόφαση ο νέος Κ.Α.Δ. για τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες είναι ο 69.10.1600.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ.1157 η μεταβολή του Κ.Α.Δ. γίνεται από τον υπόχρεο συμβολαιογράφο είτε μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (www.gsis.gr) είτε με υποβολή σχετικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματος (Τμήμα Μητρώου).
Η μεταβολή του Κ.Α.Δ. γίνεται απ’ όλους τους συμβολαιογράφους, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης άσκησης δραστηριότητας, και πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.11.2009.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ        Αθήνα 26 Νοεμβρίου 2008
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                      Αριθ.Πρωτ.:1117989/2301/ΔΜ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Β΄
                                                                                ΠΟΛ: 1157
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375888                                     ΠΡΟΣ: ως Π.Δ.
Fax : 210 3375041
E- mail : mitrwo-b1@ky.ypoik.gr

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/
1954/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08)
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών
‘‘Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών
Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)’’»

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1133/2008, με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄/16-10-08 ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό της Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.2008), παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.
ΓΕΝΙΚΑ
Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. καθορίζονται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) οι οποίοι προσαρμόζονται πλήρως στη NACE αναθεώρηση 2 (Κανονισμός ΕΚ 1893/20-12-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου). Η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), έχει εφαρμογή από 1-12-2008.
Κατά συνέπεια, με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, μετά την 1-12-2008, θα δηλώνονται οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας.
Προς το σκοπό αντιστοίχισης των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας με τους νέους, υποβάλλεται από τους υπόχρεους δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
Η ανωτέρω αντιστοίχιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα έτος, περίπου, από την ισχύ της προαναφερόμενης Απόφασης.
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί, η σημασία της έγκαιρης ανταπόκρισης των υπόχρεων στην υποχρέωσή τους αυτή, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση, αποτύπωση των δραστηριοτήτων τους με τους νέους ΚΑΔ , όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης, με τη δημιουργία σωστής εικόνας των επιχειρήσεων.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
- Η δήλωση μεταβολής εργασιών, που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω στη Δ.Ο.Υ., θα περιλαμβάνει μόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών με τους νέους, χωρίς να δηλώνεται στο σώμα αυτής, άλλη μεταβολή των στοιχείων Μητρώου του υπόχρεου. Δηλαδή για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ θα υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση μεταβολής εργασιών.
- Στην περίπτωση που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. μετά την 01/12/2008 δήλωση μεταβολής εργασιών (για εισαγωγή νέας ή μεταβολή/διακοπή υφιστάμενης δραστηριότητας) και δεν έχει γίνει προηγούμενα η αντιστοίχιση με τους νέους ΚΑΔ 2008, θα συνυποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση μεταβολής εργασιών η οποία σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα περιλαμβάνει μόνο, την αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους. Η καταχώριση της δήλωσης αυτής θα προηγείται της δήλωσης μεταβολής για εισαγωγή νέας ή μεταβολή/διακοπή υφιστάμενης δραστηριότητας.
- Εξυπακούεται ότι, κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών για μεταφορά έδρας στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., προηγείται της μεταγραφής, η αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών με τους νέους.
- Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών (Μ4), μετά την 01/12/2008, με ημερομηνία διακοπής μετά την ημερομηνία αυτή, θα χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση, εφόσον έχει υποβληθεί προηγουμένως δήλωση μεταβολής για την αντιστοίχιση των ΚΑΔ. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθείται, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, που αφορά σε ημερομηνία διακοπής εργασιών πριν την 1/12/2008.
- Οι πιστοποιημένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να αντιστοιχίσουν μέσω διαδικτύου (Internet) τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, με χρήση του κωδικού πρόσβασης που ήδη κατέχουν για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.
- Στην περίπτωση που εκ των υστέρων, διαπιστωθούν τυχόν λάθη στην ηλεκτρονική αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ., η διόρθωσή τους, γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
- Τονίζουμε ότι, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σε λειτουργία περισσότερες από δέκα (10) εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, αποθήκες κλπ) θα πρέπει να προβούν στην αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (έδρας και εγκαταστάσεων) μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr .
- Τέλος σημειώνουμε ότι, οι υπόχρεοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προμηθεύονται από τη Δ.Ο.Υ. εκτύπωση των ενεργών δραστηριοτήτων τους, ώστε να υποβοηθούνται στην σωστότερη αντιστοίχιση των παλαιών με τους νέους Κ.Α.Δ.

              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ     ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                            Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ