Αρ.Πρωτ.:140/10-2-2011. Θέμα:«Δανειακές συμβάσεις εκ μέρους περιφερειών»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 10-2-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθ.Πρωτ.140

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δανειακές συμβάσεις εκ μέρους περιφερειών

Εφιστούμε την προσοχή στις διατάξεις του αρ.265 του ν.3852/2010 «Καλλικράτης» σύμφωνα με την οποία τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους περιφερειών μειώνονται στο ½
Επίσης στις συμβάσεις αυτές δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου και δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για τα ιδρύματα και τα λοιπά ΝΠΔΔ που συνιστώνται από τις περιφέρειες

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου