Αρ.Πρωτ.:85/31-1-2011. Θέμα:«Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί "εν τοις πράγμασι" (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 31-1-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αριθ.Πρωτ.85

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ,
αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το ν.3190/1955 διατυπώσεις
δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto)
προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται
προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της
εταιρείας.
Σχετικό: Το με αριθμ.ΠΟΛ.1015/26-1-2011 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε το άνω έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

                                                                                   ΑΔΑ: 4ΑΡ4Η-8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                   Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄                                                                ΠΟΛ: 1015
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μαλιάγκα
Τηλέφωνο: 210-3375311, 312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΘΕΜΑ: Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Σ.Κ με την αριθμ.398/2010 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, αποφάνθηκε, ότι η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα ιδρυτικά δε μέλη της, κατά το δημοσιευμένο στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν στο όνομα της εταιρείας.
Για πληρέστερη ενημέρωση σας, κοινοποιούμε και ολόκληρο το κείμενο της ανωτέρω γνωμοδότησης.

           Ακριβές Αντίγραφο                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                  ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Η αριθμ.398/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
(Βρίσκεται στη μορφή .pdf)