Αρ.Πρωτ.:469/9-6-2011. Θέμα:«Μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στο Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1127/2011, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.380/2010)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 9-6-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗΣ                      Αριθμ.πρωτ.469

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στο ΦΠΑ

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.ΠΟΛ.1127/26-5-2011 έγγραφό του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών η με αριθμ.380/2010 γνωμοδότηση ΝΣΚ, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος                       Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετική ΠΟΛ.1127/26-5-2011 και η με αριθμ.380/2010 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. βρίσκονται στη μορφή .pdf)