Αρ.Πρωτ.:725/7-9-2011. Θέμα:«Απαιτούμενα βιβλία που πρέπει να επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 7-9-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.725

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Απαιτούμενα βιβλία που πρέπει να επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα βιβλία και έγγραφα που απαιτούνται να τηρείτε στα συμβολαιογραφεία σας, σε περίπτωση ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας, είναι τα εξής:
1. Ειδικό βιβλίο αδειών
2. Ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ΙΚΑ
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών τριμήνου
4. Ατομική σύμβαση εργασίας για κάθε εργαζόμενο
5. Βιβλίο υπερωριών
6. Ανάρτηση του προγράμματος εργασίας σε εμφανές σημείο.

                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
              Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου