Αρ.Πρωτ.:800/28-9-2011. Θέμα:«Ειδικά δικαιώματα συμβολαιογράφου σε περίπτωση απόσχισης του κλάδου της δραστηριότητας μεταφοράς της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ           Θεσσαλονίκη 28-9-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                      Αριθμ.πρωτ.800

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ειδικά δικαιώματα συμβολαιογράφου σε περίπτωση απόσχισης του κλάδου
της δραστηριότητας μεταφοράς της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4001/ (ΦΕΚ Α’179/22-8-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.» και συγκεκριμένα με το αρθρ.98 η ΔΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητές της, με την εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)».
Η ως άνω εισφορά του κλάδου πραγματοποιείται με απόσχιση των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ που υπάγονται λειτουργικά στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς.
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.98 παρ.3γ του άνω νόμου η απόσχιση του κλάδου που εκφέρεται πραγματοποιείται με τη διαδικασία του ν.2166/93 με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
[..] «Η ΔΕΗ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου»
Σας διευκρινίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.115 παρ.1 η) του ν.2830/2000 περί Κώδικα Συμβολαιογράφων, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως θυγατρική της ΔΕΗ ΑΕ υπάγονται στις διατάξεις περί κρατικών συμβολαίων.

                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου