Αρ.Πρωτ.:54/19-1-2012. Θέμα:«Διευκρινήσεις για την είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ από ιδιώτες»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 19-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.πρωτ.54

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διευκρινίσεις για την είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ
από ιδιώτες.

Σχετικά με τα με αριθμ.πρωτ.40/16-1-2012 και 165/22-2-2011 έγγραφα μας που αφορούν τον τρόπο είσπραξης αμοιβών από ιδιώτες, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ.13 παρ.4 του ΚΒΣ (ΠΔ186/1992), του αρ.20 παρ.3 ν.3842/2010 και τη ΠΟΛ.1027/9-2-2011 που σας έχουμε αποστείλει με το με αριθμ.πρωτ.165/2011 έγγραφό μας, από 1-1-2012 οι αμοιβές ύψους 1.500 ευρώ και άνω που οφείλονται από ιδιώτες, θα εισπράττονται μέσω τραπεζικού συστήματος μόνο αν κατά την εξόφληση εκδίδετε Α.Π.Υ.
Αν η αντίστοιχη αμοιβή που οφείλεται από τον ιδιώτη αναφέρεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται, δεν απαιτείται η διαδικασία της είσπραξης μέσω τραπεζικού συστήματος.
2. Σύμφωνα με το αρ.3 της ΠΟΛ.1027/2011 σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας τραπεζών ή με ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να εξοφλήσουν μέσω τραπεζικού συστήματος, καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές. Ο επιτηδευματίας θα εκδίδει απόδειξη είσπραξης μετρητών ή παραλαβής αξιογράφων (η απόδειξη αυτή είναι αθεώρητη) και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την είσπραξη των μετρητών ή την εξόφληση των συναλλαγματικών, θα καταθέτει τα χρήματα σε τραπεζικό του λογαριασμό.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου