Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/16-9-11 «Καθορισμός αναλογικής αμοιβής συμβολαιογράφων»

                                                                              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ                                      Αριθμ. πρωτ. 203
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78          Προς όλους τους συμβολαιογράφους
Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90          της χώρας
FAX : 210-3848335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Φ.Τριγάζη-210-3301679

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αναλογικής αμοιβής συμβολαιογράφων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με αφορμή ερωτήματα που μας τέθηκαν, μετά την κοινοποίηση της με αριθμό 64854/1.8.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καθορισμός της αναλογικής αμοιβής των συμβολαιογράφων), σας επισημαίνουμε ότι:
α) Η υποκλιμάκωση του ποσοστού της εισπραττόμενης αναλογικής αμοιβής, όπως ορίζεται με την ως άνω Κ.Υ.Α., ισχύει και για την περίπτωση κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων που υπάγονται στην κατηγορία των άρθρων 115, 117 και 118 του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων (κρατικά-τραπεζικά συμβόλαια).
β) Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3919/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ως άνω Κ.Υ.Α., η αναλογική αμοιβή του συμβολαιογράφου για το ποσό της συμβάσεως που υπερβαίνει τα 30.000.001,00 €, (ποσοστό 0,10%) δεν συνιστά την υποχρεωτική αμοιβή αλλά την ανώτατη επιτρεπτή, παρεχομένης της δυνατότητας όπως συνομολογηθεί ελεύθερα μικρότερη αμοιβή, μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του δίδοντος την εντολή για την κατάρτιση του συμβολαίου. Εάν δεν προκύπτει συμφωνία, η ανώτατη επιτρεπτή αμοιβή συνιστά τη νόμιμη αμοιβή.
Η διάταξη αυτή, περί συνομολογήσεως δηλαδή μικρότερης αμοιβής από το ποσοστό του 0,10% για αξία συμβάσεως πάνω από 30.000.001,00 € δεν εφαρμόζεται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις που υπάγονται στην κατηγορία των άρθρων 115, 117 και 118 του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων (κρατικά-τραπεζικά) συμβόλαια.

            Με τιμή
        Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης