Αρ.Πρωτ.:30/8-1-2024. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2023»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 8-1-2024

        Αριθμ.πρωτ.30         

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων 

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε Στατιστικούς Πίνακες Συμβολαιογραφικών Πράξεων έτους 2023 και παρακαλούμε να μεριμνήσετε, για την ορθή συμπλήρωση και έγκαιρη επιστροφή τους μέχρι 31.3.2024, στην Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα θα γίνει ηλεκτρονικά. Ο πίνακας  επισυνάπτεται στην παρούσα και είναι σε μορφή excel. 

Αφού συμπληρωθεί να επιστραφεί απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση justistat@statistics.gr ή στο t.samara@statistics.gr της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσοι χρησιμοποιήσουν τον αναφερόμενο τρόπο δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν σε έντυπη μορφή.

 

                                             Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      O Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας                         

                                  Δημήτριος Τζίμας           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης