Αρ.Πρωτ.:364/2-7-2021. Θέμα:«Λεπτομέρειες εφαρμογής υποχρεώσεων συμβολαιογράφων στα πλαίσια του νόμου περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη, 2-7-2021

           Αριθμ.πρωτ.364

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: Λεπτομέρειες εφαρμογής υποχρεώσεων συμβολαιογράφων στα πλαίσια του

                      νόμου περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

  

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚΒ’2485/10-6-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ.28226/4-6-2021 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρθρ.6 του ν.4557/2018», για να λάβετε γνώση.

 Σας ενημερώνουμε ότι η υποχρέωση των συμβολαιογράφων εξαντλείται στην τήρηση του πίνακα που αποτελεί παράρτημα της άνω Υ.Α.

 

                                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                         Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. Υ.Α. βρίσκεται στη μορφή .pdf)