Αρ.Πρωτ.:383/18-6-2015. Θέμα:«Απόφαση με αριθμ.1261/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας για φόρο υπεραξίας»

sima_sullogou

 

 

    

      Θεσσαλονίκη 18-6-2015

      Αριθμ.πρωτ.383

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Απόφαση ΣτΕ για Φόρο Υπεραξίας.

   

Σας κοινοποιούμε προς γνώση σας τη με αριθμ.1621/2015 Απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της από 23 Ιουνίου 2014 αίτησης των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Κρήτης, Θράκης και Πατρών και συναδέλφων με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η με αριθμ.ΠΟΛ.1121/25-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομιών(ΦΕΚ Β’1036).

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το ΣτΕ:

1)   Απέρριψε το λόγο ότι επιβλήθηκε αναγκαστική εργασία και ότι περιορίστηκε η επαγγελματική ελευθερία του συμβολαιογράφου κατά τρόπο που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης απέρριψε τον ισχυρισμό ότι καλούνται οι συμβολαιογράφοι  να ασκήσουν έργο που κατά το Σύνταγμα ανήκει στη φορολογική διοίκηση.  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ότι … ο συμβολαιογράφος δεν είναι σύμβουλος και απλός διεκπεραιωτής της δήλωσης.. όμως η διοικητική εργασία δεν αποτελεί βεβαίωση δηλαδή διοικητικό προσδιορισμό  του φόρου…

2)    Τόνισε ότι οι φορολογικές αρχές επιβάλλεται να απαντούν εγγράφως με τρόπο συγκεκριμένο και  δεσμευτικό  σε ερωτήματα των συμβολαιογράφων. Η ανάθεση του υπολογισμού του φόρου δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη συνταγματικά υποκατάσταση της φορολογικής διοίκησης και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων είναι συναφείς προς το επάγγελμά του.

3)   Διευκρίνισε ότι υποκείμενος του φόρου είναι  ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία που εκπληρώνει την υποχρέωση παραδίδοντας στον συμβολαιογράφο αντίστοιχη τραπεζική επιταγή. Ο συμβολαιογράφος φέρει ευθύνη όχι ως φορολογούμενος αλλά ως παραβάτης δημοσίου καθήκοντος για να καταθέσει εμπρόθεσμα την άνω επιταγή. Απορρίπτει κατ΄ επέκταση και το λόγο ακύρωσης ότι ο συμβολαιογράφος είναι υποκείμενος του φόρου υπεραξίας. Η εγγραφή στο ΑΦΜ του συμβολαιογράφου του ποσού του φόρου υπεραξίας αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση  της είσπραξης του φόρου και αποτελεί μέτρο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση θεμιτού δημοσίου σκοπού.

                                                 

                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                Ο Γεν.Γραμματέας 

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης  

(Η απόφαση του ΣτΕ 1261/2015 βρίσκεται στη μορφή .pdf)