Αρ.Πρωτ.:442/29-6-2022. Θέμα:«Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ με το Ν.4919/2022»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 29-6-2022

           Αριθμ.πρωτ.442

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των επιστημόνων ελευθέρων

                                   επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ με το Ν.4919/2022

 

     Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 59 του Ν.4919/2022 καταργήθηκε η υπ΄ αριθμ.90043/10.8.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.», που προέβλεπε την υποχρεωτική εγγραφή των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ μετά τις 30.6.2022.

 Ο ίδιος νόμος προβλέπει τη συγκρότηση Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα μέλη επιστημονικών φορέων που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις (άρθρο 56 Ν.4919/2022). Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που θα αναπτύξουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς.

 Κατά συνέπεια, οι συμβολαιογράφοι, όπως και όλα τα μέλη των επιστημονικών φορέων, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά, εφόσον το επιθυμούν, θα εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., όταν αυτό συγκροτηθεί και λειτουργήσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, κατόπιν αίτησης, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Μετά τη λειτουργία του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ, η εγγραφή σε αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου τα ως άνω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών.

 Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε στην παρούσα και τα σχετικά άνω άρθρα του Ν.4919/2022.

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης