Αρ.Πρωτ.:484/11-9-2019. Θέμα:«Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 11-9-2019

          Αριθμ.πρωτ.484

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

              Θέμα: Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση  προσκόμισης

                      αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης  

                      - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.

                       

 Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.Ε.2165/9-9-2019 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)