Αρ.Πρωτ.:619/15-10-2015. Θέμα: «Εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών»

sima_sullogou

 

 

 

       Θεσσαλονίκη 15-10-2015

       Αριθμ.πρωτ.619

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών

 

      Σε συνέχεια των με αριθμ.πρωτ.523/8-9-2015 & 578/9-10-2015 εγγράφων της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., που αφορούν το άνω θέμα, σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.77429/7-10-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στο οποίο και επισυνάπτεται η σχετική αίτηση εγγραφής, προς διευκόλυνσή σας.

      Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 31η-10-2015.

     

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                   Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)