Αρ.Πρωτ.:691/21-11-2022. Θέμα:«Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 21-11-2022

        Αρ.πρωτ.691

       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων

          

   Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το Ν.4995/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ 216/18-11-2022) «Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», του οποίου τα άρθρα 11, 12, 13, 15 & 16 είναι συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα:

Το άρθρο 11 αφορά την κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων με μετάθεση.

Το άρθρο 12 αφορά το χρονικό σημείο υπολογισμού κενών θέσεων για την προκήρυξη διαγωνισμού.

Το άρθρο 13 αφορά μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας Ειρηνοδικειακής Περιφέρειας.

Το άρθρο 15 αφορά νέα κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια.

Τέλος, το άρθρο 16 αφορά νέα κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από τραπεζικά συμβόλαια και πράξεων που συντάσσονται στα πλαίσια πλειστηριασμών.

           

                                                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας                       Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4995/2022 βρίσκεται στη μορφή .pdf)