Αρ.Πρωτ.:693/6-11-2018. Θέμα:«Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 6-11-2018

            Αριθμ.πρωτ.693

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

     Θέμα: Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς


Εφιστούμε την προσοχή σας στις διατάξεις της παρ.17 του αρθρ.6 του Ν.2160/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, που προβλέπει περιορισμένα συμβολαιογραφικά δικαιώματα για τη σύνταξη πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτων Ο.Τ.Α., ακινήτων που ανήκουν ή διαχειρίζονται η Κ.Ε.Δ. και τα Ε.Τ.Α. Α.Ε. καθώς και ακινήτων που ανήκουν στην Εκκλησία για τουριστικούς σκοπούς.

Το κείμενο της διάταξης έχει ως εξής:

« Επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 2837/2000 καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη μεσολάβηση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών "

"Οι παραπάνω διατάξεις του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για μακροχρόνιες μισθώσεις για τουριστικούς σκοπούς ακινήτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, των Ιερών Μονών και λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των παραπάνω, των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Πατριαρχικών Μονών στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πάτμο, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα"

 «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)».

 

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη