Αρ.Πρωτ.:752/9-12-2015. Θέμα:«Εκμίσθωση ακινήτων Δήμων και Κοινοτήτων»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 9-12-2015

       Αρ.πρωτ.752

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Εκμίσθωση ακινήτων Δήμων και Κοινοτήτων

 

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το εδ.β΄ § 8 του άρθρ.192 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/8-6-2006) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4277/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/1-8-2014):

 ….«Άρθρο 192

 Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων

 8. ……Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης, με σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2160/1993, όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά…..».

 

                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης