Αρ.Πρωτ.:872/28-7-2017. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ.83942/27-7-2017 - Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘’Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)’’»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 28-7-2017

          Αριθμ.πρωτ.872

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου

Σχετ.: Η με αριθμ.πρωτ.83942/27-7-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας &

           Ανάπτυξης

                

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.πρωτ.83942/27-7-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘’Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)’’», για να λάβετε γνώση.
 

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. εγκύκλιος βρίσκεται στη μορφή .pdf)