Αρ.Πρωτ.967/29-9-2017. Θέμα:«Διαβίβαση του Ν.4485/2017»

sima_sullogou

 

          

                Θεσσαλονίκη 29-9-2017

                Αριθμ.πρωτ.967

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαβίβαση του Ν.4485/2017

                

Σας διαβιβάζουμε το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/4-8-2017), για να λάβετε γνώση.

Με το αρθρ.99 του άνω Νόμου, αντικαθίσταται το αρθρ.98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων και προστίθεται αρθρ.98Α, που αφορούν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, αλλά και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι με τρίτους και έχουν ως αντικείμενο ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών καθηκόντων των μελών τους.
 

                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4485/2017 βρίσκεται στη μορφή .pdf)