Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.105/28-3-2022 - Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 28 Μαρτίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 105

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τις ψηφιακές υπογραφές»

 

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 σας ενημερώνουμε, ότι υπεγράφη μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την ιδιότητα αυτής ως Αρχής Εγγραφής (κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 57§1 σε συνδ. με τα άρθρα 52 και 57 του ν.4727/2020), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6Ε.1/07.07.2021 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ μνημόνιο συνεργασίας με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στη χώρα και συγκεκριμένα για τη χορήγηση σε όλους τους εν ενεργεία συμβολαιογράφους της χώρας εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς (3ετούς) διάρκειας, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης για την αρχική αυτή περίοδο ισχύος, ώστε να δύνανται να υπογράφουν ψηφιακά ηλεκτρονικά έγγραφα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή τους επί εντύπου εγγράφου.

 Μετά τη παραλαβή τους, θα ανακοινωθεί ο τρόπος και ο χρόνος της διάθεσής τους στους συμβολαιογράφους όλης της Χώρας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας