Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.369/13-9-2021 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ.16 Ν.4182/2013

sima_sesse                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

        Αριθμ. πρωτ. 369

                                                   ΠΡΟΣ

                                                   Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                                   της Χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 161700/13-9-2021 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, για κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31-10-2021 (ημέρα Κυριακή) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2022 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών, Εκκαθαριστών, Κοινωφελών Περιουσιών και Κηδεμόνων Σχολαζουσών Κληρονομιών του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62177 ΕΞ 2021/27-5-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω32ΓΗ-2ΩΟ), η οποία και συγκοινοποιείται με την παρούσα Ανακοίνωση.

Η αίτηση εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρ. 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 62177/2021 Υ.Α., δηλ. ηλεκτρονικά είτε από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – Περιουσία και φορολογία /Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα /κοινωφελείς περιουσίες / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων είτε από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών / Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του προσώπου, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα βλέπονται στο άρθρο αυτό.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)