Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/11-7-2019 «Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας»

sima_sesse                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45η

            Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

            Αριθμ. πρωτ. 325

                                      ΠΡΟΣ

                                      Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 81/2019 – Μετονομασία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υποχρέωση συμβολαιογράφων σε αλλαγή σφραγίδας

 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019 τευχ. Α’), με τίτλο «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ως άνω Π.Δ., το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται εφεξής σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μετονομασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, οι συμβολαιογράφοι όλης της χώρας υποχρεούνται σε αλλαγή της στρογγυλής τους σφραγίδας ώστε να αναγράφει τη νέα ονομασία.

 

         

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το Π.Δ.81/2019 βρίσκεται στη μορφή .pdf)